Krajowy Plan Odbudowy

realizuje w ramach Inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” działanie „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie

przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury”

nt. WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ERP ORAZ ZAKUP NOWYCH WÓZKÓW EC W CELU ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

 

NR UMOWY O OBJECIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPARCIEM BEZZWROTNYM Z

KRAJOWEGO PLANU ODBUDOWY I ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI

00562-84000-OR0700025/22

 

Całkowita wartość netto przedsięwzięcia wynosi 2 839 474,01 zł netto

Wartość dofinansowania w ramach KPO 1 419 737,00 zł

Na realizację przedsięwzięcia uzyskano zaliczkę w wysokości 704 868,50 zł

 

Planowane przedsięwzięcie dotyczy wdrożenia zintegrowanego systemu ERP do przedsiębiorstwa

w celu optymalizacji procesu zamówień, dostaw i logistyki, które wpłynie na zwiększenie udziału

w rynku poprzez planowany wzrost sprzedaży. Zwiększenie ilości towaru wprowadzanego do obrotu dzięki optymalizacji miejsca do przechowywania i usprawnienie procesów transportu wewnętrznego poprzez zakup 4000 szt. mobilnych regałów magazynowych – wózków EC.

Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 19-11-2023 do 15-05-2025.

 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia następującego wskaźnika celu inwestycji KPO:

MŚP, które realizowały projekty modernizacji infrastruktury i wyposażenia – 1

Liczba wspieranych przedsiębiorstw (małych w tym mikro, średnich, dużych) – 1

Liczba wspieranych przedsiębiorstw w opracowywaniu lub wdrażaniu cyfrowych produktów, usług i

procesów aplikacji – 1

 

Oczekiwanymi efektami realizacji działania będą:

·        Rozwój przedsiębiorczości

·        Wzrost kapitału produkcyjnego

·        zwiększenie odporności przedsiębiorstwa po kryzysie wywołanym pandemią.